Rok 2020

Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych (z podziałem na siedem części) dla trzech Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi, ul. Ślusarska 4A środkiem transportu zgodnym z wymaganiami ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Termin składania ofert upływa dnia 14 grudnia 2020 roku o godzinie 8:00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych dla trzech Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych – Ognisk Wychowawczych, im. K. Lisieckiego „DZIADKA” w Rumi, ul. Ślusarska 4a

 

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty