Sprawozdanie z działalności PCPR w roku:

-2019

– 2018

– 2017

2016

2015

2014

– 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępcze:

za rok 2013

za rok 2012

 

W celu spełnienia wymogów § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

Sprawozdanie finansowe dot. PCPR w Wejherowie

za rok 2019

Sprawozdanie finansowe dot. Ogniska Wychowawczego w Rumi

za rok 2019