Zarządzenie Nr 13/2017

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzie w Wejherowie

z dnia 24.08.2017r.

w sprawie przyznawania wyróżnień pn. „Drzewko wdzięczności” w dziedzinie rodzicielstwa zastępczego, wsparcia dziecka i rodziny oraz osób niepełnosprawnych

Na podstawie § 7 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się:

1)      regulamin przyznawania wyróżnień pn. „Drzewko wdzięczności w dziedzinie rodzicielstwa zastępczego, wsparcia dziecka i rodziny oraz osób niepełnosprawnych  i osób starszych na terenie powiatu wejherowskiego, stanowiący załącznik Nr 1.

2)      wniosek o przyznanie wyróżnienia on.” Drzewko wdzięczności”, stanowiący załącznik Nr 2

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora PCPR.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora

PCPR z dnia 24.08.2017 roku

Regulamin przyznawania wyróżnień pn. „ Drzewko wdzięczności” w dziedzinie rodzicielstwa zastępczego, wsparcia dziecka i rodziny oraz osób niepełnosprawnych

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Pomysłodawcą i organizatorem przyznawania wyróżnień pn. „ Drzewko wdzięczności” jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

§ 2

Celem  wyróżnienia jest uhonorowanie instytucji, organizacji pozarządowych i/lub osób fizycznych najbardziej zaangażowanych w działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych i starszych, dziecka i rodziny oraz promocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu wejherowskiego.

§ 3

1. Wyróżnienie przyznawane jest w pięciu kategoriach:

a) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

b) działalność na rzecz osób starszych,

c) działalność na rzecz dziecka i rodziny,

d) działalność na rzecz promocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego.

e) całokształt działalności w zakresie pomocy społecznej w okresie minimum 15 lat.

2. wyróżnienie można przyznać za działalność  w więcej niż jednej kategorii wymienionej w pkt. 1 ppkt. A-d.

§ 4

1. Wyróżnienie w każdej z  kategorii stanowią statuetka oraz  dyplom uznania.

2. W Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie tworzy się tablicę ze zdjęciami Wyróżnionych.

KAPITUŁA WYRÓŻNIEŃ

§ 5

Wyróżnienie, w poszczególnych kategoriach, przyznaje Kapituła Wyróżnień, w skład której wchodzą:

 1. Wyróżnienie za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych:

a)      przedstawiciel Zarządu Powiatu Wejherowskiego,

b)      przedstawiciel Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu powiatu wejherowskiego,

c)      przedstawiciel Powiatowej Społecznej Rady na rzecz osób niepełnosprawnych,

d)     przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych,

e)      przedstawiciel  Związku Emerytów i rencistów z terenu powiatu wejherowskiego,

f)       z-ca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,

g)      wskazany przez dyrektora pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

 1. Wyróżnienie za działalność na rzecz dziecka i rodziny oraz promocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego:

a)      przedstawiciel Zarządu Powiatu Wejherowskiego,

b)      przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „ Nasze Gniazdo”,

c)      przedstawiciel Rady Rodziców Zastępczych,

d)     2 przedstawicieli z gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu wejherowskiego,

e)      z-ca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,

f)       wskazany przez dyrektora pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

 1. Wyróżnienie za całokształt działalności przyznaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, po złożeniu wniosku przez uprawnione osoby lub instytucje.
 1. Z-ca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pełni funkcję przewodniczącego Kapituły.
 2. Przewodniczący kieruje pracami Kapituły oraz przewodniczy jego obradom.
 3. Kadencja Kapituły Wyróżnień  wygasa po wyłonieniu laureatów Wyróżnień.

WYBÓR LAUREATÓW WYRÓŻNIEŃ

§ 6

 1. Kapituła  wyłania laureatów Wyróżnień spośród zgłoszonych kandydatur w głosowaniu jawnym, większością głosów. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność, co najmniej czterech członków Kapituły oraz przewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego Kapituły.
 1. Członkowie Kapituły dokonując oceny zgłoszonych kandydatur powinni mieć na uwadze cele ustanowienia Wyróżnień, a także kryteria:

1)      w przypadku działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

a)      organizowanie dla osób niepełnosprawnych zajęć z zakresu kultury, sportu i rekreacji,

b)      udzielanie porad oraz pomocy w załatwianiu spraw urzędowych

c)      podejmowanie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych

2)      w przypadku działalności na rzecz osób starszych:

a) organizowanie dla osób starszych zajęć umożliwiających rozwój ich zainteresowań   oraz  poprawiających ich sprawność fizyczną i zdrowotną,

b) prowadzenie poradnictwa oraz udzielanie wszechstronnej pomocy w przezwyciężaniu przez osoby starsze trudności w codziennym funkcjonowaniu.

c) integrowanie środowiska osób starszych oraz organizowanie dla nich grup wsparcia.

3)      w przypadku działalności na rzecz dziecka i rodziny:

a)    podejmowanie zintegrowanych działań na rzecz rodziny znajdującej się w kryzysie,

b)   udzielanie wszechstronnej pomocy dziecku/dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo

c)    promowanie wartości rodzinnych w środowisku lokalnym

4)      w przypadku działalności związanej z promocją i rozwojem rodzicielstwa zastępczego:

a)    wyróżniające pełnienie funkcji rodziny zastępczej przez okres min. 10 lat

b)   dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie rodzicielstwa zastępczego

c)    systematyczne wspieranie usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

d)   systematyczne wspieranie i promowanie rodzicielstwa zastępczego.

ORGANIZACJA WYRÓŻNIEŃ

§ 7

 1. Kapituła  działa na podstawie Regulaminu Wyróżnień. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Wyróżnień i ich założeniami.
 1. Członków Kapituły obowiązuje zasada zachowania tajności w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych decyzji.
 2. Członkowie Kapituły, ani ich rodziny nie mogą być laureatami Wyróżnień.
 3. Biuro Wyróżnień powoływane i prowadzone jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.
 4. Do obowiązków pracownika Biura  należy pełnienie wszelkich czynności organizacyjnych związanych z Wyróżnieniami.
 5. Prawo do zgłoszenia kandydatur do Wyróżnienia mają organizacje pozarządowe, Rada Rodziców Zastępczych, przedstawiciele Zarządu Powiatu Wejherowskiego/ Starostwa Powiatowego w Wejherowie, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, gminne ośrodki pomocy społecznej z powiatu wejherowskiego, kuratorzy Sądu Rejonowego w Wejherowie.
 6. Kandydatury do Wyróżnienia zgłasza się pisemnie do Kapituły  na adres Biura Wyróżnień. Zgłoszenie winno obejmować nazwisko lub nazwę kandydata, uzasadnienie oraz dane kontaktowe (m.in. adres, telefon) kandydata i zgłaszającego. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 7. Biuro Wyróżnień podaje do publicznej wiadomości harmonogram bieżącej edycji Wyróżnień, w szczególności termin zgłaszania kandydatur, termin ogłoszenia laureatów oraz datę uroczystości wręczenia Wyróżnień.
 8. Ponadto, do obowiązków Biura Wyróżnień należy:

1) zwoływanie posiedzeń Kapituły  Wyróżnień w terminach umożliwiających organizację Wyróżnień zgodnie z przyjętym harmonogramem,
2) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Kapituły,
3) protokołowanie obrad Kapituły,
4) organizacja uroczystości wręczenia Wyróżnienia, według scenariusza zatwierdzonego przez Kapitułę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

 1. Wnioski o przyznanie wyróżnienia należy składać bezpośrednio w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 279A lub  wysłać pocztą – decyduje data stempla pocztowego, w terminie określonym w harmonogramie .
 2. Ogłoszenie laureatów Wyróżnień odbywa się corocznie na stronie internetowej  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie  w terminie określonym w harmonogramie.
 3. Na stronie internetowej PCPR tworzy się zakładkę zawierającą informację o konkursie, regulaminie przyznawania wyróżnień   oraz o laureatach.